Badanie kształtu i geometrii zbiorników cylindrycznych

Technologia skanowania laserowego 3D pozwala na uzyskanie w bardzo krótkim czasie ogromnej ilości informacji geometrycznych o mierzonym obiekcie.

Ma to ogromne znaczenie w przypadku obiektów o nieregularnych kształtach. Dobrym przykładem takiego zastosowania, jest pomiar płaszcza zbiorników cylindrycznych. Dzięki zastosowaniu technologii skanowania, uzyskujemy kompletną i dokładną informację o kształcie i położeniu obiektu. Pomiar jest wykonywany szybko i nie wymaga bezpośredniego kontaktu z obiektem. Może być wykonany z odległości kilku metrów. Pomiary mogą być wykonywane cyklicznie, a porównywane wyniki pomiaru mogą wykazać odkształcenia w geometrii zbiornika. Pomiary mogą być wykonane zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz zbiornika.

Na podstawie wygenerowanego modelu, określamy parametry zbiornika najlepiej pasującego do modelu – określamy średnicę i wysokość. Wartości te, są porównywane z projektowanymi.

Niezależnie od badania kształtów i deformacji zbiorników, dzięki zastosowaniu technologii skanowania laserowego, możemy stworzyć cyfrowy model 3D całego obiektu. Wymodelowane obiekty takie jak zbiorniki, rury, zawory, przewody itp, posiadają swoje atrybuty: długość, średnicę, rodzaj materiału, rodzaj i kierunek instalacji, datę budowy lub konserwacji. Model w technologii BIM pozwala na skuteczne zarządzanie obiektem.

ANALIZA GEOMETRII

  1. Badanie pionowości osi zbiornika

Określenie położenia zbiornika jako całego obiektu w przestrzeni i jego odchylenie od osi pionu.

  1. Inspekcja 3D płaszcza zbiornika.

Zbiornik jest porównywany z modelem w celu wykrycia deformacji na jego powierzchni.

Odchyłki w zależności od wielkości są wykazywane różnymi kolorami

3.  Wykres odchyłek w rozwinięciu płaszcza na płaszczyznę.

  1. Badanie “okrągłości” zbiornika w przekroju poziomym

Wygenerowane są przekroje poziome na dowolnej wysokości zbiornika.

Odchyłka określona kolorem i liczbą  pokazuje odstęp od wartości prawidłowej

  1. Badanie pionowości ścian zbiornika

Wygenerowane są przekroje pionowe w dowolnej liczbie miejsc na zbiorniku

Odchyłka określona kolorem i liczbą  pokazuje odstęp od pionu

  1. Przy pomiarach wewnątrz zbiornika można wykonać analizę deformacji dna zbiornika

Tworzona jest mapa z odchyłkami od płaszczyzny